Future Smile US

Medical Council

Dr. Wang Guomin
President
Dr. Qiao Qing
Vice President
Dr. Shi Songmin
Vice President
Dr. Hu Zhiyong
Vice President
Dr. Wan Teng
Secretary
Dr. Shu Maoguo
Surgery Cheif Advisor
Dr. Zhu Zhirui
Anesthesiology Cheif Advisor
Dr. Tan Linhua
PICU Cheif Advisor
Jiang Ping
Member
Dr. Mu Xiongzheng
Member
Dr. Wan Lijun
Member
Zhang Yueyi
Member
Dr. Zhu Hongping
Member
Dr. Wu Jie
Member
Prof He Feifang
Member
Liang Xiaoling
Member
Dr. Qiu Yan
Member
Dr. Chen Zhenqi
Member
Dr. Chu Jun
Member
Zhao Xuehong
Member
Dr. Zhu Keyi
Member
Chen Liqin
Member
Dr. Zhu Yonghong
Member
Dr. Dong Chenbin
Member
Dr. Chen Yang
Member
Chen Xiaojun
Member